Izjava za javnost ob odločbi Ustavnega sodišča

V posvetovalni skupini za izboljšanje položaja sodnikov, ki jo je ustanovil predsednik Vrhovnega sodišča in je sestavljena iz
predstavnikov Slovenskega sodniškega društva, Sodnega sveta in  predstavnikov sodišč, pozdravljamo danes objavljeno odločbo Ustavnega
sodišča št. U-I-772/21 z dne 1. 6. 2023, s katero je ugotovilo, da je obstoječa zakonska ureditev plač sodnikov v neskladju z Ustavo, ker:
– je rast plač sodnikov v obdobju od junija 2012 do maja 2023 zelo občutno zaostala za stopnjo inflacije v tem obdobju, sodniške plače so
bile od junija 2012 do septembra 2022 nespremenjene (šele s 1. oktobrom 2022 so se dvignile za 4,5 odstotka in s 1. aprilom 2023 za dodatne 4
odstotke, in sicer za vse v javnem sektorju, medtem ko je stopnja inflacija pa je v med leti 2012 in 2023 znašala 25,4 odstotka),
– ne zagotavlja, da se realna vrednost sodniških plač usklajuje z rastjo  življenjskih stroškov in
– ker višina plač sodnikov bistveno zaostaja za višino prejemkov poslancev.

Ustavno sodišče je pritrdilo argumentom, ki smo jih ves čas zastopali in  ki jih je v zahtevi za oceno ustavnosti uveljavljal Sodni svet, da je
materialna neodvisnost sodnikov sestavni del sodniške neodvisnosti,  zaradi česar morajo dohodki sodnika:
– biti takšni, da ga varujejo pred pritiski, ki bi lahko vplivali na njegovo odločanje;
– biti primerne višine za zagotavljanje sodnikovih osebnih oziroma družinskih potreb;
– biti v skladu z dostojanstvom sodniškega poklica ter ustrezati vlogi sodnikov in njihovim odgovornostim;
– pomeniti ustrezno nadomestilo za stroge omejitve, ki veljajo za sodnike v zvezi z možnostjo iskanja dodatnih virov zaslužka (nezdružljivost);
– biti relativno stabilni in slediti splošnemu gospodarskemu razvoju države oziroma razvoju življenjskega standarda v državi.

Računamo na to, da bo ugotovljena neustavnost odpravljena v postavljenem roku 6 mesecev.

dr. Andrej Ekart,
vodja Posvetovalne skupine za izboljšanje položaja sodnikov

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-772/21 z dne 1. 6. 2023 – Ustavno sodišče Republike Slovenije

https://www.us-rs.si/odlocba-ustavnega-sodisca-st-u-i-772-21-z-dne-1-6-2023/