Pri mnenju o kandidatih in njihovem rangiranju sodelovala najožja sodelavca

Svet za sodniško etiko je na podlagi 20. člena Pravil SSD v zvezi zahtevo člana SSD z dne 7.10.2015 za oblikovanje stališča glede vprašanja:

»Ali je bilo (v opisanih okoliščinah konkretnega primera), ko sva za mesto enega od treh kandidatov za sodnico ali sodnika na ESČP kandidirala sodnica civilnega oddelka Vrhovnega sodišča (mag. Nina Betetto) in sodnik gospodarskega oddelka istega sodišča (dr. Miodrag Đorđević), še posebej, ker je imel civilni oddelek Vrhovnega sodišča v Sodnem svetu 2 člana, gospodarski oddelek istega sodišča pa nobenega, primerno, da sta pri oblikovanju mnenja o kandidatih in njihovem rangiranju sodelovala najožja sodelavca mag. Nine Betetto (vrhovna sodnica in sodnik dr. Mateja Končina Peternel in Janez Vlaj) ali pa so morebiti podane okoliščine, ki objektivno utemeljujejo dvom v videz nepristranskosti Sodnega sveta?«

na seji dne 24.11.2015 soglasno sprejel naslednje

S T A L I Š Č E

1. Sodni svet sestavlja enajst članov. Pet članov izvoli na predlog predsednika republike državni zbor izmed univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih pravnikov, šest članov pa izmed sebe izvolijo sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo (131. člen Ustave Republike Slovenije).

Pristojnosti Sodnega sveta določa 28. člena Zakona o sodiščih.

Način dela in organizacijo Sodnega sveta, položaj in namen delovanja Sodnega sveta ter položaj članov pa ureja Poslovnik Sodnega sveta (sprejet dne 15.3.2012, s spremembami in dopolnitvami sprejetimi dne 13.2.2014, 11.6.2015 in 5.11.2015).

 

2. Kodeks sodniške etike, sprejet na občnem zboru Slovenskega sodniškega društva dne 8.6.2001 (v nadaljevanju Kodeks sodniške etike) poleg preambule vsebuje sodnikove poklicne in etične zapovedi, zapisane v desetih načelih (I.-X). Kodeks sodniške etike s komentarjem in objavljenimi stališči Sveta za sodniško etiko predstavlja vodilo sodnikom, kako naj se oziroma kako naj se ne ravnajo v službi in izven nje.

 

3. Vprašanje etičnih standardov delovanja Sodnega sveta, katerega člani niso samo sodniki, ne more biti presojano skozi načela Kodeksa sodniške etike.

 

Ljubljana 24.11.2015

Goran Klavora
Andrej Orel
Branko Reisman
Maja Tratnik
Valter Vindiš