Pravila sekcije za kazensko sodstvo Slovenskega sodniškega društva

 1. člen

Ta pravila urejajo:

članstvo v sekciji

način delovanja sekcije

področja delovanja sekcije

 1. člen

Sekcijo za kazensko sodstvo Slovenskega sodniškega društva (v nadaljevanju: SSD) sestavljajo vsi sodniki, ki so člani društva in na vrhovnem, višjih , okrožnih in okrajnih sodiščih sodijo v kazenskih zadevah zoper polnoletne storilce kaznivih dejanj (v nadaljevanju: kazenski sodniki).

 1. člen

Z namenom zagotavljanja pretočnosti pobud in mnenj, kazenski sodniki za območje vsakega višjega sodišča ustanovijo delovno skupino, ki jo sestavljajo:

predstavnik višjega sodišča

predstavnik vsakega okrožnega sodišča

predstavnik vsakega okrajnega sodišča.

Člani tako oblikovane delovne skupine izmed sebe imenujejo vodjo delovne skupine in njenega namestnika.

 1. člen

Delovna skupina iz prejšnjega člena obravnava vsa vprašanja za katera je pristojna Sekcija za kazensko sodstvo SSD ter ji v zvezi s tem daje pobude, mnenja in stališča.

Seje delovne skupine sklicuje njen vodja po lastni pobudi, na pobudo članstva ali na predlog organov kazenske sekcije.

 1. člen

Kazenska sekcija ima svoje predsedstvo (deset člansko), ki ga sestavljajo:

predsednik kazenske sekcije

vodje delovnih skupin iz 3. člena in njihovi namestniki

predstavnik Vrhovnega sodišča

Predsedstvu predseduje predsednik sekcije, ki jo tudi sklicuje po lastni presoji, najmanj pa enkrat letno; dolžan ga je sklicati tudi, če to predlaga predstavnik Vrhovnega sodišča ali najmanj dvoje vodij delovnih skupin iz 3. člena.

 1. člen

Predsedstvo sekcije v okviru njenega namena in nalog, kot izhajajo iz Pravil slovenskega sodniškega društva, predvsem:

pripravi predlog programa dela in izobraževanja za vsako naslednje koledarsko leto

obravnava aktualno strokovno problematiko s področja kazenskega sodstva in v tem okviru oblikuje mnenja, stališča, predloge in pobude za ostale organe društva

spremlja ter oblikuje mnenja, stališča, predloge in pobude v zvezi s spremembami zakonodaje, ki se nanašajo na:

 1. a) kazensko sodstvo
 2. b) organizacijo in delovanje sodišč
 3. c) položaj, pravice in obveznosti kazenskih sodnikov

sodeluje pri organizaciji in izvedbi predavanj, seminarjev in drugih oblik strokovnih srečanj kazenskih sodnikov

skrbi za razvijanje delovne povezanosti in kolegialnih odnosov med kazenskimi sodniki ter vzpodbuja sodelovanje z drugimi sekcijami v okviru SSD

daje mnenja, predloge in pobude organom SSD v zvezi z vprašanji, ki so v njihovi pristojnosti.

 1. člen

Predsedstvo se lahko, glede na določeno aktualno problematiko s področja dela kazenskih sodnikov oziroma njihovega položaja, odloči za sklic skupne seje vseh članov vseh delovnih skupin s področja vseh višjih sodišč in predstavnika vrhovnega sodišča.

 1. člen

Do imenovanja predsedstva kazenske sekcije po določbah teh pravil, imenuje člane predsedstva Glavni odbor SSD, praviloma izmed svojih članov. Člani tako imenovanega predsedstva v roku treh mesecev od imenovanja skličejo sejo članov sekcije z območja posameznega višjega sodišča, na kateri se oblikuje delovna skupina (3. člen) in imenuje njen vodja ter njegov namestnik in v nadaljnjem roku petnajstih dni o tem obvestijo Glavni odbor SSD ter predsednika(-co) SSD.

 1. člen

Ta pravila pričnejo veljati, ko jih v skladu s 15. členom Pravil SSD sprejme Glavni odbor SSD.

 

Predsednica Slovenskega sodniškega društva:

Janja Roblek

Ta pravila je sprejel glavni odbor SSD in veljajo od 1.7.2006 dalje.

Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete: