Mnenje: Ravnanje sodnika izven sodišča

Ljubljana, 7.1.2013

PREDSEDNICI SLOVENSKEGA SODNIŠKEGA DRUŠTVA

Svet za sodniško etiko je na podlagi 20. člena Pravil SSD v zvezi s predlogom predsednice SSD z dne 12.10.2012, da poda mnenje o vprašanju:

„Ali je neizpolnjevanje obveznosti, ki jih sodnik sprejme, ko sam kot stranka nastopa v civilno-pravnih razmerjih, ki niso povezana s sodniško službo, pač pa gre za njegovo zasebno življenje (plačilo po pogodbi, izplačilo dediščine v rokih, posojilo itd.), pomeni vedenje oziroma ravnanje, ki hkrati pomeni tudi kršitev Kodeksa sodniške etike oziroma do kod neko sodnikovo ravnanje v zasebnem življenju še predstavlja s kodeksom skladno ravnanje, od kod dalje pa gre za kršitev Kodeksa sodniške etike?“

sprejel naslednje

M N E N J E

Poštenost je vodilo sodniku tako v javnem, kot v zasebnem življenju. Poštenost ga vodi, da se izogiba vsakršnemu neprimernemu vedenju ali ravnanju, ne le tistemu, ki je v nasprotju z zakonom.

Pri vstopanju v pravna razmerja s tretjimi osebami in v zasebnem življenju mora sodnik, glede na funkcijo, ki jo opravlja, ravnati z večjo skrbnostjo v primerjavi z drugimi osebami.

Sodnik, ki sam kot stranka nastopa v civilno-pravnem razmerju, mora pri tem ravnati tako, da ne okrni ugleda sodstva.

Drugačno ravnanje sodnika pomeni kršitev X. načela Kodeksa sodniške etike.

 

Maruša Primožič,
Andrej Orel,
Maja Tratnik,
Marija Bovha,
Branko Reisman